logo

Ochrana osobných údajov

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov a ESCO SERVIS s.r.o. informujú svojich zákazníkov o právach dotknutých osôb a zásadách spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú v platnosti od 25.5.2018.
Zásady ochrany osobných údajov („PRIVACY POLICY“)

Účinnosť: 18. júna 2019

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 523, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 249/P ("Spoločnosť" alebo "my"), ako prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2016/679 ("General Data Protection Regulation" alebo "GDPR"). Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb a predaji našich tovarov ("Služby").
Zverejnením týchto zásad ochrany osobných údajov na našich webových stránkach a v prevádzkach si dovoľujeme informovať dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov Spoločnosťou, vrátane rozsahu práv dotknutých osôb súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov. Spoločnosť si týmto plní informačnú povinnosť prevádzkovateľa podľa článku 13 GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných zásad pre spracúvanie osobných údajov ("Zásady"), ktoré podrobne upravujú postavenie Spoločnosti, vzájomné vzťahy s dotknutými osobami, práva, povinnosti a postupy pri spracúvaní osobných údajov. Zásady poskytujú dotknutým osobám všetky podrobné informácie, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov a sú dostupné v sídle spoločnosti.
Ustanovenia týchto zásad ochrany osobných údajov sa uplatňujú od dátumu účinnosti uvedeného vyššie.

ZBER DÁT
Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich Služieb alebo ak nás navštívite osobne alebo kontaktujte prostredníctvom našich webových stránok.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať i bez vášho súhlasu, vždy však v súlade s platnými právnymi predpismi a iba za účelom (i) priameho poskytnutia služby či produktu (splnenie zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a vami, pričom za zmluvu sa považuje aj faktické využívanie určitej služby, bez toho aby bolo potrebné čokoľvek podpísať); (ii) splnenia právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov; (iii) predchádzania ohrozenia vášho života (napr. informovanie o vadách tovarov, kde odstránenie vady súvisí s bezpečnosťou zákazníka); a (iv) iného spracovania, ktoré je preukázateľne vo vašom záujme (prínos pre klienta je vyšší ako pre nás). S vašim súhlasom môžeme spracovávať osobné údaje najmä k marketingovým účelom, k odovzdaniu osobných údajov tretím osobám pre kontaktovanie zákazníka za účelom prieskumu trhu a za účelom marketingových výskumov, k zasielaniu informácií o poradenských akciách, výrobkoch a službách a iných aktivitách.
Našimi hlavnými činnosťami je výroba a dodávka tepla, teplej vody na základe zmluvy o dodávke tepla a vykonávanie správy bytových domov na základe uzatvorenej zmluvy o výkone správy s vlastníkmi bytov, ktorí sú v postavení dotknutých osôb. Pri tejto činnosti spracúvame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu.
• identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo
• kontaktné údaje: adresa pobytu, telefón, e-mailová adresa,
• ďalšie údaje: číslo bankového účtu, ďalšie osobné údaje vyplývajúce zo zmluvy alebo zo zákona

Pri používaní našich webových stránok ďalej zbierame údaje o vašej aktivite prostredníctvom súborov cookies alebo inými podobnými prostriedkami, ktoré môžu zahŕňať vašu IP adresu, nastavenia prehliadača, preferencie alebo iné aktivity na našej webovej stránke.

Ak nás kontaktujete ako uchádzač o zamestnanie (alebo ako kandidát na iný druh spolupráce), vyžadujeme, aby ste nám poskytli informácie, ktoré obsahujú vaše meno, priezvisko a kontaktné informácie, ako sú napríklad e-mailové adresy alebo telefónne čísla. Okrem toho požadujeme, aby ste nám predložili svoj životopis s ďalšími informáciami o vašom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalších informáciách, ktoré môžu byť potrebné na účely ohodnotenia vašich schopností na požadovanú pozíciu.

ÚČEL SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Hlavným účelom spracúvania vašich osobných údajov je, aby sme Vám mohli poskytnúť naše Služby v súvislosti s vykonávaním činnosti dodávateľa tepla, teplej vody na základe zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov („ZTE“) a správcu na základe uzatvorenej zmluvy o výkone správy a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov („BytZ“).
Výkon podnikateľskej činnosti Spoločnosti (plnenie zmluvy) môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné činnosti: Príprava ponuky služieb na žiadosť klienta, Overovanie totožnosti klienta, Uzatvorenie zmluvného vzťahu s klientom vrátate predzmluvných vzťahov, Komunikácia s klientom, Evidencia finančných prostriedkov prevzatých od klientov, Správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi klientom a Spoločnosťou, Vedenie evidenčnej agendy klientov, Spisovanie reklamácie s klientom, Vybavovanie žiadosti klienta.
Pri našej činnosti správcu bytového domu často spracúvame osobné údaje z dôvodu plnenia povinnosti uloženej právnym predpisom, najmä BytZ. Ide napr. o povinnosť zverejňovať zápisnice zo schôdzí vlastníkov v bytovom dome.
Vaše osobné údaje ďalej spracúvame na účely (i) optimalizácie, zlepšenia kvality a rozšírenia našich Služieb, ktoré vám poskytujeme; (ii) udelenia prístupu k našim Službám (iii) platenia za naše Služby; (iv) ochrany oprávnených záujmov pri našich aktivitách alebo záujmov našich ďalších zákazníkov, najmä ochranu majetku a osôb; (v) vyhodnocovanie žiadostí o zamestnanie; (vi) analýza návštev na našich webových stránkach; a (vii) marketingu a/alebo priameho marketingu (ak ste prejavili záujem o ďalšie obchodné informácie prostredníctvom odkazu "Zasielanie noviniek" alebo podobného formulára).
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli zhromaždené. Spoločnosť nespája osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme si uchovávať iba osobné údaje, ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať uchovávanie údajov).
Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre vymedzené účely.

PRIAMY MARKETING
Na základe vami udeleného súhlasu, ktorý môže byť odvodený aj z vášho predchádzajúceho využívania našich Služieb za predpokladu, že spĺňal požiadavky podľa GDPR, môžeme tiež použiť vaše elektronické kontaktné údaje na marketingové účely, t. j. informovať vás o našich Službách. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: alfred.leitner@spravbytkomfort.sk. Reklamné oznámenia, tzv. „Newsletter“ môžete zrušiť vypnutím tejto funkcie prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu poskytnutej v každom e-maile, ktorý dostanete.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje môžeme aj bez Vášho súhlasu poskytovať tretím osobám, ako sú (i) Dodávatelia alebo poskytovatelia služieb; (ii) Osoby, ktoré poskytujú Spoločnosti alebo priamo vlastníkom bytov služby v prípade, že sa vlastníci rozhodnú využiť nejakú službu; (iii) Osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame; (iV) Poskytovatelia právnych služieb; (iii) Poskytovatelia účtovných služieb; (v) Poskytovatelia marketingových služieb. Pri našej činnosti môže dochádzať aj k poskytovaniu osobných údajov nami, ako sprostredkovateľom iným subjektom, ako sú (i) Google; (ii) Facebook a iné, a to na účely remarketingu a analytiky. Vyplnením príslušného formulára objednávky našich Služieb alebo inou preukázateľnou formou, nám poskytnete výslovný súhlas na zdieľanie vašich osobných údajov s týmito osobami. Všetky informácie o týchto partneroch sú k dispozícii v Zásadách. S výnimkou vyššie uvedenou nesmú byť vaše osobné údaje zdieľané alebo poskytnuté žiadnej inej tretej osobe bez vášho súhlasu okrem nasledujúcich prípadov: (i) keď je Spoločnosť povinná poskytnúť osobné údaje v súlade so zákonom alebo príkazom orgánu verejnej moci; alebo (ii) ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi.
Ak sú tretie osoby, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje usadení mimo EÚ / EHP, vyjadrením súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného súhlasíte s tým, že údaje môžeme previesť aj na tieto tretie osoby. V takýchto prípadoch Spoločnosť zabezpečí, aby spolupracovala len s osobami, ktoré sa nachádzajú v krajinách, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany v zmysle všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo že Spoločnosť uzatvorila s týmito osobami dohody so zodpovedajúcimi vzorovými zmluvnými doložkami, ktoré zabezpečia primerané záruky týkajúce sa ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli adekvátne fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie zhromaždených údajov (ktoré vás však nezbavujú vašej povinnosti podniknúť náležité kroky na zabezpečenie vašich dát, najmä pri prenose vašich dát k nám). Cieľom týchto opatrení je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich osobných údajov. Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch nie je možné zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať najmä (i) minimalizáciou údajov; (ii) obmedzením prístupu k vašim osobným údajom; (iii) pomocou hesla a kryptografie, ak je to potrebné; (iv) fyzickým zabezpečením; (v) ďalšími bezpečnostnými opatreniami (technickými a organizačnými), ktoré sú špecifikované a vysvetlené v Zásadách.

ODVOLANIE SÚHLASU, PRÁVO NA PRÍSTUP, ZABUDNUTIE A SŤAŽNOSŤ
Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: alfred.leitner@spravbytkomfort.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (t. j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právnej povinnosti, či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch) .
Máte právo na poskytnutie podrobností o osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame, a opravu alebo vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Tieto práva môžete uplatniť a vaše osobné údaje upraviť alebo vymazať pomocou formulárov dostupných na našich webových stránkach a v sídle a prevádzkach Spoločnosti alebo nás môžete kontaktovať na adrese alfred.leitner@spravbytkomfort.sk. Ak však vaše žiadosti budú zjavne neopodstatnené, nadmerné alebo opakované, môžeme žiadosti odmietnuť.
Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese alfred.leitner@spravbytkomfort.sk a my sa zaväzujeme, že problém vyriešime. Zároveň máte právo namietať spracovávanie vašich osobných údajov a so svojou sťažnosťou sa obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Z času na čas môžeme zmeniť alebo aktualizovať zásady ochrany osobných údajov o čom budete informovaní na našej webovej stránke a v sídle a prevádzkach Spoločnosti.

Zodpovednou a kontaktnou osobou pre ochranu osobných údajov je Ing. Alfréd Leitner, e-mail:alfred.leitner@spravbytkomfort.sk, tel. +421 917 283 954.

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.