logo

Faktor primárnej energie a podiel OZE

Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2) systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z. z. účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia (nových alebo významne rekonštruovaných) budov napojených na CZT, do energetických tried a pre získanie ich Energetických certifikátov.

Aktualizované údaje o Faktoroch primárnej energie tepelných zdrojov v správe spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov nájdete v prílohe.

Pre vyhľadávanie použite klávesovú skratku Ctrl + F.  Aktualizácia 2.3.2023

 

Zákon č. 657/2004 Z.z. a z nej vyplývajúcu povinnosť: § 15  
(1) Výrobca a dodávateľ sú povinní
 
a) vyrábať a dodávať teplo v určenom čase, v určenej kvalite a prevádzkovať sústavu tepelných zariadení, ktoré slúžia na výrobu a distribúciu tepla hospodárne; dodávateľ môže po dohode s odberateľom dodávať teplo za dohodnutú odplatu aj mimo určeného času a v inej ako určenej kvalite,
 
b) predložiť na požiadanie úradu alebo obce informácie o stave a možnosti rozvoja ním prevádzkovanej sústavy tepelných zariadení,
 
c) dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb v súlade so schválenými alebo určenými cenami14) okrem dodávateľa z účinného centralizovaného zásobovania teplom pri dodávke tepla do objektu spotrebu tepla koncového odberateľa, ktorý skončil odber tepla dohodou alebo na základe zákona z dôvodov podľa § 20 ods. 2 písm. d) a fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d),
 
d) sprístupniť a pri významnej zmene aktualizovať na svojom webovom sídle informácie o energetickej hospodárnosti a podiele obnoviteľných zdrojov energie vo vykurovaní a chladení.

 

Kontakt: Ing. Karol Michalik, vedúci oddelenia energetiky a investícií
Telefón: +421(0)51 7567 748
Mobil: +421 (0)918 800 253
E-mail: karol.michalik@spravbytkomfort.sk

 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.