logo

Povolenie a cena tepla

Zloženie ceny tepla

Cenu podľa súčasnej legislatívy určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ako nezávislý regulačný orgán. Ten, kto teplo predáva v zmysle zákona o tepelnej energetike musí byť držiteľom povolenia a tento držiteľ teplo môže predávať, len v cene určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Stanovenie ceny tepla usmerňuje a reguluje Výmer ÚRSO, ktorý určuje rozsah finančných položiek, príp. obmedzenie ich výšky, ktoré je možné do ceny tepla pojať - zakalkulovať.

Cena tepla sa skladá z dvoch zložiek:   

Variabilná zložka
■ zahŕňa všetky nevyhnutné energetické vstupy (zemný plyn, biomasa, elektrická energia, technologická voda, technologické hmoty),
■ zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo,
■ touto zložkou sú oceňované údaje z meračov tepla.       

Fixná zložka
■ zákazník v tejto zložke platí za služby a budúce investície do kotolne (opravy a povinné prehliadky a skúšky, obsluha kotolní a prípadne výmeny kotlov, ohrievačov vody a iných zariadení po uplynutí životnosti...),
■ za pripravenosť dodávateľa kedykoľvek dodať teplo v potrebnom množstve a kvalite,
■ zahŕňa odpisy, náklady na údržbu a opravy a ostatné réžie.

Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za regulačný príkon dohodnutý na odbernom mieste. Regulačný príkon na odberné miesto sa vypočíta v zmysle platnej legislatívy. Spravidla sa fakturuje mesačne v 1/12 -tine z ročného dohodnutého objemu.

Ceny platné od 1.1.2024

■ pre odberné miesta v meste PREŠOV:   
                                 
variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH    0,0900 Eur/kWh      
fixná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH         270,0000 Eur/kW     

■ pre odberné miesta v obci PETROVANY : 

variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH     0,1214 Eur/kWh
fixná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH         246,8520 Eur/kW    

OZNÁMENIE

Oznamujeme Vám, že v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2023 Z. z.  z 6. decembra 2023, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla a podmienky jej uplatnenia sa uplatňuje limit nárastu ceny tepla na koncových odberateľoch v bytových objektoch, zariadeniach sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a študentských domovoch. 

Na základe uvedeného,  dodávateľ tepla uplatní cenu tepla na rok  2024 (cena faktúrovaná v mesačnej fakturácií od 01.01.2024   a použitá pri výpočte zálohových platieb) pre koncových odberateľov  vyššie uvedených  v nasledovnej výške :

  • variabilná  zložka maximálnej ceny tepla     0,0805 €/kWh
  • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom  270,- €/kW


 Oproti roku 2023 došlo k rozšíreniu subjektov – koncových odberateľov, ktorým štát poskytuje dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov na dodávku tepla o objekty:

  • zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú  zapísané  do registra sociálnych služieb, prevádzky zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, študentské  domovy.        

Kontakt:

Ing. Mariana Marcinková,technička energetiky
Telefón: +421(0)51 7567 761
Mobil: +421 (0)918 494 077
E-mail: mariana.marcinkova@spravybtkomfort.sk

 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.