logo

Cena tepla

Zloženie ceny tepla

Cenu podľa súčasnej legislatívy určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ako nezávislý regulačný orgán. Ten, kto teplo predáva v zmysle zákona o tepelnej energetike musí byť držiteľom povolenia a tento držiteľ teplo môže predávať, len v cene určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Stanovenie ceny tepla usmerňuje a reguluje Výmer ÚRSO, ktorý určuje rozsah finančných položiek, príp. obmedzenie ich výšky, ktoré je možné do ceny tepla pojať - zakalkulovať.

Cena tepla sa skladá z dvoch zložiek:   

Variabilná zložka
■ zahŕňa všetky nevyhnutné energetické vstupy (zemný plyn, biomasa, elektrická energia, technologická voda, technologické hmoty),
■ zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo,
■ touto zložkou sú oceňované údaje z meračov tepla.       

Fixná zložka
■ zákazník v tejto zložke platí za služby a budúce investície do kotolne (opravy a povinné prehliadky a skúšky, obsluha kotolní a prípadne výmeny kotlov, ohrievačov vody a iných zariadení po uplynutí životnosti...),
■ za pripravenosť dodávateľa kedykoľvek dodať teplo v potrebnom množstve a kvalite,
■ zahŕňa odpisy, náklady na údržbu a opravy a ostatné réžie.

Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za regulačný príkon dohodnutý na odbernom mieste. Regulačný príkon na odberné miesto sa vypočíta v zmysle platnej legislatívy. Spravidla sa fakturuje mesačne v 1/12 -tine z ročného dohodnutého objemu.

Ceny platné od 1.1.2023

■ pre odberné miesta v meste PREŠOV:   
                                 
variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH    0,1334 Eur/kWh      
fixná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH       186,7951 Eur/kW     

■ pre odberné miesta v obci PETROVANY : 

variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH     0,1546 Eur/kWh
fixná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH         187,6766 Eur/kW    

OZNÁMENIE
Oznamujeme Vám, že v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z.  z 15. decembra 2022 a nariadenia vlády SR č. 523/2022 Z. z.  z 29.decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 464/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v zmysle § 45j ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z.,  sa uplatňuje limit nárastu ceny tepla na koncových odberateľoch v bytových objektoch. 

Na základe uvedeného,  dodávateľ tepla uplatní cenu tepla na rok  2023 (cena faktúrovaná v mesačnej fakturácií od 01.01.2023 a použitá pri výpočte zálohových platieb) pre koncových odberateľov  v bytových objektoch v nasledovnej výške:

- variabilná  zložka maximálnej ceny tepla bez DPH                                 0,1032 €/kWh
- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom bez DPH    186,7951  €/kW 

Pokiaľ by došlo k zmene vyššie uvedeného nariadenia, resp. legislatívy, bude dodávateľ tepla postupovať pri fakturácií za dodávku tepla od 01.01.2023 v zmysle v tom čase platnej legislatívy. 

 Kontakt:

Konštantín Váhovský, vedúci oddelenia odbytu a fakturácie tepla
Telefón: +421(0)51 7567 737
Mobil: +421 (0)905 940 817
E-mail: konstantin.vahovsky@spravbytkomfort.sk

Ing. Mariana Marcinková, odbyt
Telefón: +421(0)51 7567 761
Mobil: +421 (0)918 494 077
E-mail: mariana.marcinkova@spravybtkomfort.sk

 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.