logo

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov OST T-1 až OST T-7 vrátane vybudovania 124 ks KDOST

Názov príjemcu: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Názov projektu: Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov OST T-1, OST T-2, OST T-3, OST T-4, OST T-6, OST T-7 vrátane vybudovania 124 ks KDOST je realizovaný s podporou Environmentálneho fondu
Výška poskytnutej dotácie: 7 528 338,43 EUR

Názov príjemcu: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Názov projektu: Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov OST T-1,
OST T-2, OST T-3, OST T-4, OST T-6, OST T-7 vrátane vybudovania 124 ks KDOST je realizovaný s podporou Environmentálneho fondu
Výška poskytnutej dotácie: 7 528 338,43 EUR
www.envirofond.sk

Popis projektu:

Projekt rieši modernizáciu a rekonštrukciu vykurovacieho rozvodu, ktorý bude vedený v trase existujúceho sekundárneho rozvodu a z časti vo voľnom vykope na jednotlivých vykurovacích okruhov na Sídlisku Sekčov v Prešove. Stavba vykurovacieho rozvodu je umiestnená na pozemkoch, ktorého vlastníkom je Mesto Prešov.

Rekonštrukciou a optimalizáciou rozvodov tepla, OST a doplnením KOST sa rozvody tepla prispôsobia zníženému dopytu po využiteľnom teple a vytvoria sa predpoklady na zníženie spotreby primárnej energie. Znížia sa straty tepla vznikajúce v rozvodoch, čo sa prejaví v nižšej potrebe výroby tepla.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple. Špecifickým cieľom projektu je zníženie strát tepla a úspora PEZ v systéme CZT v meste Prešov  prostredníctvom rekonštrukcie časti rozvodov v rámci vetiev T1 – T7. Uvedený cieľ bude možné dosiahnuť po realizácii zásluhou zníženia tepelných strát v potrubných rozvodoch a zníženia nákladov na opravy pri poruchách potrubí. Realizáciou projektu dokážeme zabezpečiť zníženie nákladov na prevádzkovanie a dodávky tepla, čo sa odrazí aj v nižšej cene pre koncových odberateľov, čo považujeme za prioritu v súčasnej situácií (energetická kríza).

Na základe energetického auditu bol stanovený potenciál úspor tepla znížením tepelných strát v rozvodov tepla ako aj úspor primárnych energetických zdrojov, priemerná ročná strata rozvodov v predmetnom úseku sa po realizácii projektu zníži približne o 2516,00 MWh/r a úspora na primárnom palive o 3 224,8 MWh/r.  Projekt má aj výrazné environmentálne prínosy v znížení emisií.

 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.