logo

Počet Kogeneračných jednotiek ( KGJ) v centrálnom zásobovaní teplom v Prešove pribúda

Prvá kogeneračná jednotka na sídlisku Šváby bola spustená do prevádzky v roku 2014. Táto KGJ s tepelným výkonom 650kWt a elektrickým výkonom 600kWe , využíva pre svoju činnosť zemný plyn. Pojem kogenerácia označuje modernú technológiu kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. Na rozdiel od klasických elektrární, v ktorých je teplo vzniknuté pri výrobe elektrickej energie vypúšťané do okolia, využíva kogeneračná jednotka toto teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody. KGJ umožňuje zvýšenie účinnosti využitia energie palív, pričom sa šetrí palivo i finančné prostriedky potrebné na jeho nákup.

Tepelný výkon KGJ na Šváboch plne pokrýva potrebu tepla, potrebného na ohrev teplej úžitkovej vody pre celé sídlisko Šváby. Vyrobená elektrická energia je dodávaná do siete VSD.

Ďalšie kogeneračné jednotky sú inštalované v centrálnych kotolniach Jazdecká a Sekčov,  pričom vyrobená elektrická energia sa ihneď spotrebuje priamo v kotolniach na ich prevádzku.

Kogeneračná jednotka(KGJ) a tepelné čerpadlá - plán pre tepelné zdroje SK1 a SK2 Sekčov

Na ulici Pavla Horova a Ľudmily Podjavorinskej sa nachádzajú dva tepelné zdroje s rovnakým  výkon  1730 kW.

Modernizácia súčasných plynových kotolní SK1 a SK2 bude spočívať v inštalácii  OZE (obnoviteľné zdroje tepla). Do oboch kotolní budú inštalované 4 tepelné čerpadlá vzduch – voda s výkonom 35kW. V kotolni SK2 bude zároveň inštalovaná kogeneračná  jednotka TEDOM Quanto s výkonom 800 kWe a 862 kWt. Teplo vyrobené v KGJ bude slúžiť ako doplnkový zdroj tepla pre vykurovacie okruhy napojené na tepelné zdroje SK2 a SK1. Elektrická energia bude dodávaná do siete VSD.

Obe kotolne budú prepojené novovybudovaným teplovodom.

Táto investičná akcia je financovaná z úveru. Celkové investičné náklady predstavujú cca 2 mil. Eur. Ukončenie akcie je plánované na november 2023.

Cieľom projektu je znížiť spotrebu fosílnych palív, znížiť emisie skleníkových plynov, zvýšiť technologickú účinnosť a hospodárnosť výroby tepla. Týmto projektom napĺňame aj dlhodobý cieľ našej spoločnosti , zvyšovanie podielu OZE v celkovej výrobe tepla v meste Prešov.

V súčasnej dobe  začíname s prípravou staveniska. V plánovanej trase nového teplovodu sa nachádzali stromy, ktoré bolo potrebné odstrániť.

Hlavné terénne  práce  budú prebiehať  v okolí nového prepojovacieho teplovodného kanálu. Technológia bude do kotolní inštalovaná v priebehu letných mesiacov s plánovaním krátkych odstávok, ktoré budú vopred oznámené.

Za všetky nepríjemnosti počas realizácie investičnej akcie sa vopred ospravedlňujeme a obyvateľov v tejto lokalite prosíme o pochopenie a trpezlivosť pri realizácii stavebných prác.

 

 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.