logo

O nás

Spravbytkomfort a.s. Prešov

Správy z merania emisií

Správy z merania emisií podľa kotolní v prílohe.

Etický kódex

Etický kódex spoločnosti je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania, ktoré majú byť prijaté v spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov s cieľom podporovať vytváranie spravodlivého a transparentného prostredia v spoločnosti a zdôrazniť etické zásady správania každého jej zamestnanca. Je podporným materiálom pre rozvoj a uplatňovanie etických zásad a rozvoj firemnej kultúry v každej spoločnosti, ktorá je členom skupiny ESCO Slovensko.

Vedenie spoločnosti

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov ■ správa bytov, výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, facility manažment ■ využitie obnoviteľných zdrojov ■ 2010 - certifikát kvality ISO 9001:2008 ■ 2013 - certifikát environmentu ISO 14001:2005

STN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov v máji 2010 získala certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Po štvrtý krát sme ho úspešne obhájili v mesiaci júl 2018. Zaviedli sme a používame systém environmentálneho manažérstva v oblasti výroby, rozvodu a predaja tepelnej energie a teplej úžitkovej vody a správy bytových domov a objektov 17. apríla 2013 a úspešne sme ho obhájili v mesiaci máj 2016, júl 2018, máj 2019, jún 2022.

Vyhodnotenie štandardov kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.. v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky č. 277/2012 Z. z.

Environmentálna politika

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je spoločnosť orientovaná na - zabezpečovanie komplexnej správy bytov a objektov na zmluvnom základe – facility manažment - výrobu, rozvod a predaj tepelnej energie a TÚV - energetický manažment. Základným princípom našej práce je systémový prístup založený na vytvorení a trvalom zlepšovaní efektívneho systému integrovaného manažérstva, ktorý v súlade s požiadavkami na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zohľadňuje požiadavky na ochranu životného prostredia.

Politika kvality

Politika kvality spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vyjadruje záväzok vedenia spoločnosti ku kvalite vyrábaných produktov a poskytovaných služieb, k plneniu požiadaviek zákazníka, požiadaviek právnych a iných relevantných predpisov zainteresovaných strán a k plneniu cieľov, vyplývajúcich z orientácie spoločnosti na ■ výrobu tepelnej energie ■ facility manažment a poskytovanie služieb spojených so zabezpečením správy bytov a objektov
| O nás
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.