logo

Environmentálna politika

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je spoločnosť orientovaná na
- zabezpečovanie komplexnej správy bytov a objektov na zmluvnom základe – facility manažment
- výrobu, rozvod a predaj tepelnej energie a TÚV - energetický manažment.

Základným princípom našej práce je systémový prístup založený na vytvorení a trvalom zlepšovaní efektívneho systému integrovaného manažérstva, ktorý v súlade s požiadavkami na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zohľadňuje požiadavky na ochranu životného prostredia.

Vedenie spoločnosti si uvedomuje dopad svojich činností a produktov na životné prostredie a preto sa zaväzuje:

1. dodržiavať zákony a ostatné predpisy a záväzky, ktorých predmetom je ochrana životného prostredia

2. presadzovať vysokú technologickú, odbornú a profesionálnu úroveň vo všetkých oblastiach svojich činností s aspektom na ochranu životného prostredia, zlepšenie v oblasti environmentálneho správania a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti

3. uplatňovať princípy prevencie voči negatívnemu vplyvu na životné prostredie

4. uplatňovať princípy prevencie znečisťovania a zlepšovania pracovného prostredia zamestnancov

5. za týmto účelom identifikovať a hodnotiť environmentálne aspekty vyplývajúce z vlastnej činnosti, určovať environmentálne ciele a programy

6. zabezpečiť separovanie odpadov za účelom zhodnotenia a recyklácie všade tam, kde je to charakter odpadu dovoľuje

7. minimalizovať dopad činností spoločnosti na životné prostredie znižovaním množstva produkovaného odpadu a znižovaním záťaže životného prostredia emisiami do ovzdušia

8. rozvíjať environmentálne povedomie svojich zamestnancov a porozumenie o súvislostiach medzi aktivitami spoločnosti, vlastnou pracovnou činnosťou a životným prostredím

9. nepretržite zvyšovať firemnú kultúru a zabezpečovať vzdelávanie a motivovanie zamestnancov v environmentálnej oblasti na všetkých úrovniach riadenia

V Prešove, 11.02.2021

ING. NATÁLIA BANDURIČOVÁ
riaditeľka spoločnosti

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.