logo

Politika kvality

Politika kvality spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vyjadruje záväzok vedenia spoločnosti ku kvalite vyrábaných produktov a poskytovaných služieb, k plneniu požiadaviek zákazníka, požiadaviek právnych a iných relevantných predpisov zainteresovaných strán a k plneniu cieľov, vyplývajúcich z orientácie spoločnosti na
■ výrobu tepelnej energie
■ facility manažment a poskytovanie služieb spojených so zabezpečením správy bytov a objektov

Základným princípom tejto koncepcie kvality spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je:
■ trvalé zlepšovanie efektívnosti a výkonnosti procesov a vykonávaných činností
■ poskytovanie služieb vysokej kvality v súlade s platnými národnými, medzinárodnými legislatívnymi predpismi a odbornými normami súvisiacimi s výkonom našej činnosti a požiadavkami STN EN ISO 9001:2016
■ orientácia na zákazníka a rešpektovanie pravidiel etiky pri poskytovaní služieb
■ pestovanie vzťahu a osobnej zainteresovanosti zamestnancov
■ ku kvalite a k dodržiavaniu etických princípov a lojality k spoločnosti
■ vytváranie podmienok pre vzdelávanie a osobný rozvoj zamestnancov, aby boli stanovené ciele plne pochopené a plnené
■ stimulovanie spokojnosti a výkonu zamestnancov kvalitným pracovným prostredím a skvalitnením systému motivácie zamestnancov
■ organizačné, personálne, materiálne a informačné zabezpečenie zdrojov pre systémové a cieľavedomé plnenie daných úloh
■ neustále zabezpečovanie efektívnej internej komunikácie a tímovej práce pri uplatňovaní a zdokonaľovaní systému manažérstva kvality
■ sledovanie a udržiavanie spätnej väzby medzi spoločnosťou, zákazníkmi a zainteresovanými stranami
■ trvalé zlepšovanie odbornej, technologickej a informačnej úrovne vo všetkých oblastiach svojej činnosti pri trvalom zohľadňovaní požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia

     V Prešove, 11.02.2021

Ing. Natália Banduričová
riaditeľka spoločnosti

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.