SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Centrálna kotolňa

  Centrálna kotolňa - Jazdecká

Centrálna kotolňa je horúcovodná kotolňa o parametroch horúcej vody 120/70 °C. Inštalovaný výkon zdroja je 26 MW.

Na primárny rozvod zdroja je napojených 61 odovzdávacích staníc tepla na sídlisku I, II a väčšia časť sídliska III.

Prostredníctvom sekundárnych rozvodov je teplo a teplá voda distribuované ku konečným spotrebiteľom. 

Kotolňa bola postavená v roku 1964. Na zdroji boli inštalované 3 ks prietočné horúcovodné kotly, každý o výkone 11,6 MW na spaľovanie uhoľných prachov a kalov.

 V roku 1996 v mesiacoch apríl až september bola prevedená rekonštrukcia kotlovej časti zdroja, ktorá zahŕňala výmenu pôvodných kotlov za kotly na spaľovanie zemného plynu naftového.

V roku 2008 sa previedla inštalácia kotla na biomasu o výkone 8 MW, ktorý zabezpečí v mesiacoch apríl až október úplnú nezávislosť od dodávok zemného plynu naftového a umožní napojiť časť doteraz samostatne prevádzkovaných kotolní na sídlisku III na centrálny zdroj.

Centrálna kotolňa - SEKČOV

Centrálna kotolňa na sídlisku Sekčov dodáva teplo pre 2 773 bytov a objektov.
V roku 2011 prebiehala výstavba druhej kotolne na biomasu, ktorá bola uvedená do prevádzky 25.10.2011.

I. etapa 3 890 bytov│ rok 2011

II. etapa 3 000 bytov │ rok 2012

Kotolňa na biomasu Sekčov dodáva teplo pre 6 890 bytov. Plánovaný predaj tepla predstavuje 40 000 MWh/rok, očakávaná spotreba drevnej štiepky predstavuje 72 000 prm/rok, pričom sa ušetrí 5 000 000m3 plynu čo predstavuje úsporu 9 500 ton skleníkových plynov.

 

viac: Obnoviteľné zdroje

Centrálna kotolňa Šváby - kogeneračná jednotka

 

V meste Prešov budujeme moderný a efektívny energetický manažment, preto po výstavbe kotolní na biomasu na sídlisku III a sídlisku Sekčov prišlo na rad sídlisko Šváby. Na sídlisku Šváby sme sa rozhodli investovať do zmeny technológie v kotolniach K 1 a K 2. 

 

Kotolňa K1 sa zmenila na výmenníkovú stanicu, kde sme odstránili 4 komíny a vybudovali sme nový prepoj medzi kotolňami K1 a K2 o celkovej dĺžke  360 m. V kotolni K 2 došlo k výmene kotlov a zmene technológie výroby tepla, kde bola nainštalovaná kogeneračná jednotka. Vybudovali sme trafostanicu s elektrickou prípojkou.
 Nainštalovali sme
agregát BOSH  a akustickú izoláciu.
Prebehla stavebná sanácia objektov, kde vznikli aj na pohľad príjemné priemyselné objekty na sídlisku Šváby.

 

Kotolňa K 2 Šváby
Celkový výkon zdroja: 8,2 MW
Kogenerácia:
n tepelný výkon: 650kWt
n elektrický výkon: 600 kWe

Plánovaný predaj:
n tepelná energia : 14.000 MWh
n elektrická energia: 3.040 MWh

Investícia: 2,52 mil. EUR

Zahájenie výstavby 7/2013
Ukončenie výstavby 5/2014

Dodávka tepla: 1.621 bytov

materská škola, základná škola, zdravotné stredisko, obchodné centrá,...

 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS