SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Environmentálna politika

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je spoločnosť orientovaná na
- zabezpečovanie komplexnej správy bytov a objektov na zmluvnom základe – facility manažment
- výrobu, rozvod a predaj tepelnej energie a TÚV - energetický manažment.

Základným princípom našej práce je systémový prístup založený na vytvorení a trvalom zlepšovaní efektívneho systému integrovaného manažérstva, ktorý v súlade s požiadavkami na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zohľadňuje požiadavky na ochranu životného prostredia.

Vedenie spoločnosti si uvedomuje dopad svojich činností a produktov na životné prostredie a preto sa zaväzuje:

1. dodržiavať zákony a ostatné predpisy a záväzky, ktorých predmetom je ochrana životného prostredia

2. presadzovať vysokú technologickú, odbornú a profesionálnu úroveň vo všetkých oblastiach svojich činností s aspektom na ochranu životného prostredia, zlepšenie v oblasti environmentálneho správania a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti

3. uplatňovať princípy prevencie voči negatívnemu vplyvu na životné prostredie

4. uplatňovať princípy prevencie znečisťovania a zlepšovania pracovného prostredia zamestnancov

5. za týmto účelom identifikovať a hodnotiť environmentálne aspekty vyplývajúce z vlastnej činnosti, určovať environmentálne ciele a programy

6. zabezpečiť separovanie odpadov za účelom zhodnotenia a recyklácie všade tam, kde je to charakter odpadu dovoľuje

7. minimalizovať dopad činností spoločnosti na životné prostredie znižovaním množstva produkovaného odpadu a znižovaním záťaže životného prostredia emisiami do ovzdušia

8. rozvíjať environmentálne povedomie svojich zamestnancov a porozumenie o súvislostiach medzi aktivitami spoločnosti, vlastnou pracovnou činnosťou a životným prostredím

9. nepretržite zvyšovať firemnú kultúru a zabezpečovať vzdelávanie a motivovanie zamestnancov v environmentálnej oblasti na všetkých úrovniach riadenia

V Prešove, 08.01.2018

ING. NATÁLIA BANDURIČOVÁ
riaditeľka spoločnosti

 
 

Prílohy

Environmentálna politika 2018
[  PDF - 231.5 kB]

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS