logo

Vyšší štandard dodávky tepla a teplej vody pre bytové domy na sídlisku Sekčov v Prešove.

Na sídlisku Sekčov je to už druhý projekt spolufinancovaný z prostriedkov EU, kde sme po ukončení vykurovacej sezóny 2018/2019 realizovali nový primárny rozvod o dĺžke 1 993,60m. Tento projekt je priamym pokračovaním modernizácie technológií, kde z primárnych potrubí prechádzame na výmenu sekundárnych potrubí. Ďalším krokom je investovanie do kompaktných odovzdávacích staníc tepla, ktoré vedie k efektívnejšiemu využívaniu energií, zvyšovaniu hospodárnosti a k znižovaniu tepelných strát v rozvodoch a problémov s cirkuláciou ústredného kúrenia a teplej vody. Znížením spotrieb primárnych zdrojov, ako je zemný plyn alebo biomasa, šetríme životné prostredie.

poklepanie

Tlačová správa 25. jún 2024

Kompaktné domové odovzdávacie stanice tepla (KDOST) pre bytové domy na sídlisku Sekčov v Prešove - vyšší štandard dodávky tepla a teplej vody.

 Eurofondy: 7,5 milióna pre Prešov

Investícia do kvality

Krajské mesto Prešov čaká veľká investičná akcia, ktorej cieľom je zvýšenie hospodárnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky tepla z centrálnej kotolne na Exnárovej ulici. Tento projekt je tretí v poradí, ktorý spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov spolufinancuje z prostriedkov Európskej únie.

Investícia do špičkovej technológie je naplánovaná na roky 2024 až 2026. Predchádzala jej rozsiahla projektová príprava, ktorá bola základným predpokladom pre úspešné čerpanie zdrojov Európskej únie na spolufinancovanie tohto projektu. 

„Cieľom projektu je znížiť spotrebu fosílnych palív, znížiť emisie skleníkových plynov, zvýšiť technologickú účinnosť a hospodárnosť výroby tepla. Aj tento projekt prispeje k nášmu zámeru vybudovať v Prešove moderné ekologické tepelné hospodárstvo a prinášať nové technológie pre budúce generácie,“ uviedla Naďa Hartmann, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ESCO SLOVENSKO.

Sídlisko Sekčov je postavené na močariskách, spodné vody svojím vplyvom a plynutím času degradujú oceľové potrubia. Následkom je stále sa zvyšujúci počet porúch, nákladov na opravy, a tým aj počet odstávok. Znižuje sa tak komfort bývania obyvateľov na sídlisku Sekčov.

„Sekundárne vykurovacie rozvody a odovzdávacie stanice sú pôvodné, z doby výstavby sídliska, staré 40 a viac rokov,“ skonštatovala generálna riaditeľka spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT Anita Gašparíková a pokračovala, „modernizácia má minimalizovať straty, respektíve množstvo porúch na teplovodných rozvodoch a zvýšiť komfort prípravy teplej vody a dodávky tela pre obyvateľov bytových domov. V roku 2020 bola vypracovaná štúdia, ktorá riešila kompletnú problematiku dodávky tepla a teplej vody v danej lokalite s dôrazom na úspory a efektívnosť.“

Na základe záverov a odporúčaní vyplývajúcich z tejto štúdie sa rozhodlo, že investičná akcia sa zrealizuje v rozsahu kompletnej výmeny sekundárnych rozvodov za primárne rozvody a vybudovanie 124 KDOST. Nebol to však jednoduchý administratívny proces. „V novembri 2022 sa naša spoločnosť zapojila do výzvy na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti.

V rámci kontroly formálnej správnosti a úplnosti údajov boli zo strany Environmentálneho fondu počas vyhodnocovania predloženej žiadosti doplňované desiatky otázok a iných pripomienok. Žiadosť o dotáciu v plnom rozsahu bola schválená v auguste 2023,“ povedala na margo príprav A. Gašparíková.

 V rámci modernizácie a obnovy príde ku kompletnej výmene starých, morálne a technicky zastaralých sekundárnych rozvodov za nové predizolované potrubie. Nový vykurovací rozvod bude napojený priamo na primárny rozvod, ktorý je vedený z centrálneho zdroja tepla CK-Sekčov. „Predpokladaná dĺžka trasy vykurovacieho rozvodu na okruhoch T-1 až T-7 je spolu 3 127 metrov a súčasťou tejto akcie je inštalácia 124 kompaktných domových odovzdávacích staníc priamo v objektoch spotreby tepla, teda v bytových domoch,“ konkretizovala zámer N. Hartmann, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ESCO SLOVENSKO.

Modernizácia zabezpečí vysoký štandard dodávky tepla a teplej vody pre sídlisko Sekčov. Stavebné práce však prinesú aj určité obmedzenia a dočasné zníženie komfortu bývania. Aj touto cestou prosí spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT obyvateľov mesta Prešov o trpezlivosť a pochopenie počas realizácie diela.   

 Parametre investície

Projekt: „Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov OST T-1, OST T-2, OST T-3, OST T-4, OST T-6, OST T-7 vrátane vybudovania 124 ks KDOST“

Celková výška investície                       8 540 400 €

Žiadosť o dotáciu z EÚ                         7 528 338 € (schválená v plnej výške)

SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov     1 012 062 € (vlastné zdroje)

 Miesto projektu                                    sídlisko Sekčov – modernizácia pre 2892 bytov

(ulice: Ďumbierska, Magurská, Sibírska, Čergovská, Vihorlatská)

Dĺžka trasy vykurovacieho rozvodu na okruhoch T-1, T-2, T-3, T-4, T-6 a T-7                 3 127,30 m.

Počet inštalovaných kompaktných domových odovzdávacích staníc priamo v bytových domoch     124

Zahájenie projektu                                  6/2024

Ukončenie projektu                                12/2026

 

Kompaktná domová odovzdávacia stanica

 •  Je súbor technologických komponentov zostavených do kompaktného celku.
 • Pozostáva z doskových výmenníkov tepla, čerpadiel, regulačných ventilov, teplomerov, tlakomerov, elektroinštalácie, systému samostatnej regulácie.
 •  Zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody podľa individuálnych potrieb pre objekt, v ktorom je umiestnená. 
 • Je vybudovaná na základe individuálnych potrieb objektu.
 •  Konštruovaná tak, aby zaberala čo najmenší priestor.
 • Dosiahne pre odberateľa zvýšenie komfortu a spoľahlivosti dodávky tepla.
 • Cieľom budovania je zníženie nákladov a zvýšenie komfortu pre odberateľa tepla.
 • Nezávislosť na iných odberateľoch, teplo dodávané individuálne podľa jednotlivých objektov spotreby tepla - vchodov bytových domov.
 • Zmena parametrov ÚK a TÚV na požiadanie - možnosť aktívne zasahovať do prevádzkových režimov dodávky tepla.
 • Prenos dôležitých údajov a dát 24/7 na dispečing našej spoločnosti.
 • Možnosť napojenia iného zdroja tepla priamo v bytovom dome (solárny systém).

 Výhody domovej odovzdávacej stanice tepla (KDOST)

 • Príprava tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody podľa potrieb obyvateľov bytového domu priamo na mieste.
 • Nezávislosť od ostatných bytových domov – zníženie počtu porúch a odstávok.
 • Adresné meranie tepla na ohrev teplej vody.
 • Obyvatelia bytových domov nehradia náklady spojené s inštaláciou a prevádzkou výmenníkovej stanice.
 • Úspora nákladov vznikne odberateľom vďaka poklesu spotreby tepla, nakoľko sa výrazne znížia normované straty na tepelných rozvodoch.
 • Tlakovo nezávislý systém.
 • Čistota vody.
 • Zníženie zaťaženia životného prostredia.

 

Foto: Mgr. Viktor Zamborský

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.